عنوان خبرChina: Hutong food court
(شاخه: آنسوی جهان: آسیا)
ارسال شده توسط thomas
Friday 23 January 2015 - 23:37:34

Food court on Nan Luo Gu Lane, Dongcheng District, Beijing.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.544 )