عنوان خبرUSA: Equitable Trust Building
(شاخه: آنسوی جهان: آمریکا)
ارسال شده توسط thomas
Thursday 13 November 2014 - 19:41:05

The Equitable Trust Building at 347-355 Madison Avenue (Madison and 45th St) in New York City. Construction ended in 1918.
این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.532 )