عنوان خبرFrance: Hermes store
(شاخه: آنسوی جهان: اروپا)
ارسال شده توسط thomas
Monday 20 October 2014 - 20:47:14

The Hermes store at 12 Rue des Clercs, 57000 Metz.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.529 )