عنوان خبرSerbia: Pakistani embassy
(شاخه: آنسوی جهان: اروپا)
ارسال شده توسط thomas
Sunday 12 October 2014 - 19:09:20

The embassy of Pakistan at 62 Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića in Belgrade.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.526 )