عنوان خبرNepal: Kathmandu store
(شاخه: آنسوی جهان: آسیا)
ارسال شده توسط thomas
Thursday 07 August 2014 - 07:34:38

Store in Kathmandu.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.509 )