عنوان خبرSwastika Week 2014 in Toronto, Canada
(شاخه: Swastika Day)
ارسال شده توسط thomas
Sunday 13 July 2014 - 06:22:03

این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.485 )