عنوان خبرIndia: Truck
(شاخه: آنسوی جهان: آسیا)
ارسال شده توسط admin
Tuesday 01 January 2013 - 00:51:18

Truck in India


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.46 )