عنوان خبرFrance: Parc des Hauteurs
(شاخه: آنسوی جهان: اروپا)
ارسال شده توسط thomas
Sunday 08 June 2014 - 23:45:14

The "Parc des Hauteurs" in Lyon Fourvière.
این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.455 )