عنوان خبرSpain: Mallorca restaurant
(شاخه: آنسوی جهان: اروپا)
ارسال شده توسط thomas
Tuesday 25 March 2014 - 15:04:39

A Basque restaurant in Palma de Mallorca at 244 Avenida Joan Miro.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.443 )