عنوان خبرAustralia: Griffith University
(شاخه: آنسوی جهان: اقیانوسیه)
ارسال شده توسط thomas
Sunday 23 March 2014 - 14:27:34

On the 2nd floor of the International Building of the Griffith University in Gold Coast, Queensland.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.441 )