عنوان خبرUSA: Villa Florence
(شاخه: آنسوی جهان: آمریکا)
ارسال شده توسط thomas
Monday 28 October 2013 - 07:04:18

Ceiling of the Kuleto's restaurant inside the Villa Florence building at 221 Powell St in San Francisco.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.405 )