عنوان خبرUSA: Funeral home
(شاخه: آنسوی جهان: آمریکا)
ارسال شده توسط thomas
Wednesday 30 October 2013 - 06:58:24

Halsted N. Gray-Carew & English funeral home at 1123 Sutter Street in San Francisco.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.404 )