عنوان خبرUSA: Ghurka store
(شاخه: آنسوی جهان: آمریکا)
ارسال شده توسط thomas
Wednesday 30 October 2013 - 06:50:15

Ghurka store at 245 Post Street in San Francisco.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.403 )