عنوان خبرPeru: Archbishop´s Palace
(شاخه: آنسوی جهان: آمریکا)
ارسال شده توسط thomas
Wednesday 11 September 2013 - 18:07:50

The Archbishop´s palace at Plaza de Armas s/n, Centro de Lima, opened in 1924.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.379 )