عنوان خبرMexico: Puerto Vallarta mall
(شاخه: آنسوی جهان: آمریکا)
ارسال شده توسط thomas
Monday 01 July 2013 - 19:10:25

The tower of the Plaza Genovesa mall on Col. Las Glorias in Puerto Vallarta.این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.289 )