عنوان خبرUSA: Stock certificate
(شاخه: آنسوی جهان: آمریکا)
ارسال شده توسط thomas
Wednesday 29 May 2013 - 19:26:57

Stock certificate from the Duplex Adding Machine Company of St. Louis, Missouri, issued in 1910.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.272 )