عنوان خبرIndonesia: Bali wall decoration
(شاخه: آنسوی جهان: آسیا)
ارسال شده توسط thomas
Wednesday 22 May 2013 - 19:24:02

Wall decoration in the town of Ubud, a town on the Indonesian island of Bali in Ubud District.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.268 )