عنوان خبرMexico: Tampico cathedral
(شاخه: آنسوی جهان: آمریکا)
ارسال شده توسط thomas
Tuesday 14 May 2013 - 19:26:14

Floor of the cathedral at Calle Carranza, Centro Histórico, in Tampico, state of Tamaulipas.


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.261 )