عنوان خبرTanzania: Daressalem
(شاخه: آنسوی جهان: آفریقا)
ارسال شده توسط admin
Tuesday 10 July 2012 - 08:34:07

In the city of Dar es Salaam (Tanzania)


این خبر از طرف Pro-Swastika
( http://fa.proswastika.org/news.php?extend.25 )